1 نفر
بزرگسال(+12)
1
کودک(2-12سال)
0
نوزاد(0-2سال)
0
1 نفر
بزرگسال(+12)
1
کودک(2-12سال)
0
نوزاد(0-2سال)
0
شب